Historie sboru
Historický přehled Starostů (Předsedů) Sboru
Historický přehled Velitelů jednotky

Počátky hasičstva v Bílovci
Když v letech 1862, 1863, 1866 a 1867 zachvátily město Bílovec velké požáry, jimž za oběť padly celé bloky domů, rozhodlo se několik odhodlaných mužů, naplněných ideálem pomoci bližnímu svému, založit v roce 1867 hasičskou jednotu. Tím se začala psát historie Sboru dobrovolných hasičů v městě Bílovec, přestože se v té době jednalo o sbor německý. Veřejná schůze obecního výboru dne 13.prosince 1867 projednala návrh radního Adolfa Scholze na založení měšťanského hasičstva. V usnesení výboru bylo jmenováno sedm občanů do zakládacího výboru. Zakládací výbor ve spolupráci se zástupci obce provedl přípravu stanov, které byly po předložení Zemskou radou schváleny. Tím de fakto vznikla organizace, na jejíž činnost v dnešní době navazujeme a k jejíž minulosti se hlásíme. Následující text se stručně zabývá zázemím sboru a technickým vybavením sboru v průběhu jeho existence.
Období do vzniku Československé republiky
Po založení sboru byla obcí přenechána do užívání postarší stříkačka, množství hasících nádob a jiného nářadí. Rovněž bylo rozhodnuto o stavbě skladiště této výzbroje. Mezi osobní výzbroj té doby patřila těžká soukenná přilba a sekera. Aby bylo možné zakoupit další výzbroj a nezbytné nářadí, přispívali samotní hasiči poplatkem nejprve 4 později však 5 krejcarů. V roce 1873 byla městem zakoupena stříkačka a 100m hadic. V té době byla rovněž vybudována za pomoci města a panství hasičská zbrojnice. Po zjištění prekérního stavu financí sboru v roce 1880 se vedení rozhodlo požádat obecní zastupitele o podporu. Bylo dosaženo toho, že od roku 1881 hasičská jednota dostávala subvenci ve výši 200 dukátů ročně. V roce 1882 byl pořízen jedenáctimetrový posuvný žebřík a dvoukolová stříkačka. V následujícím roce bylo pořízeno 80ks pracovních halen, což lze považovat za pořízení prvních uniforem. Dalším přelomovým rokem byl rok 1889, který znamenal zavedení telefonu. Celkem byly ve městě zřízeny tři stanice. Prvá byla na radnici, druhá v Salcherově továrně a třetí u tehdejšího velitele hasičské jednoty. Dalším významným rokem byl rok 1892, kdy byl veliteli jednoty udělen císařem Františkem Josefem I. stříbrný kříž za zásluhy. V roce 1898 zemřel dlouholetý velitel sboru Moritz Firster. V následujícím roce, 15.října 1899, se za přítomnosti tehdejšího okresního hasičského inspektora z Opavy uskutečnilo převzetí nové hasičské stříkačky od firmy Adolf Hiller z Brna. V roce 1900 navrhl rakouský hasičský výbor ministerstvu udělení státních vyznamenání zasloužilým hasičům. Ovšem toto bylo zamítnuto s odůvodněním, že hruď hasičů je plná vyznamenání. V roce 1902 byl do výbavy jednoty pořízen šestnácti metrový třídílní posuvný žebřík od firmy Just z Vídně v hodnotě 1400 korun. V tomto roce byly rovněž vypracovány plány k výstavbě nové hasičské zbrojnice a předloženy městu ke schválení. K dalšímu velmi významnému zlomu ve městě s ohledem na ochranu před požáry došlo v roce 1905, kdy byl 1.října dán do provozu městský vodovod vybudovaný nákladem 300 000 korun. Na tomto vodovodu bylo zřízeno celkem 35 hydrantů. Perličkou zůstává, že ihned 2.října byl pomocí hydrantu uhašen požár stodoly, který vypukl Na Samotě. 26.července 1906, v sále měšťanského pivovaru, převzalo 18 členů sboru Čestnou medaili vydanou Františkem Josefem I. za záslužnou činnost na poli hasičstva a záchranné služby. Po mnoha urgencích vedení sboru u představitelů města bylo rozhodnuto o stavbě nové hasičské zbrojnice a to v tak zvané farní zahradě.
Stavba zbrojnice byla dokončena 15.září 1908 a sboru předána do užívání 4.října symbolicky v den jmenin císaře Františka Josefa I. V této budově sídlí sbor do dnešní doby, tedy v roce 2008 uplynulo 100 let od dostavby této budovy. V roce 1914 byla zbrojnice zařízena na nemocnici Červeného kříže. V roce 1916 činnost spočívala především v péči o transporty nemocných vojáků. Rovněž v tomto roce byla zaslána žádost na okresní hejtmanství o zproštění vojenské služby pro členy od 50 do 55 let.
Období od vzniku Československé republiky po II.světovou válku
Z období po vzniku Československé republiky se nedochovalo mnoho písemných zmínek. Ihned v roce 1918 byla hasičská zbrojnice zabavena pro potřeby velitelství vojenské posádky. V roce 1919 byla nákladem 16 000 Kč obnovena telefonní síť. V roce 1922 byl do výzbroje zařazen mechanický posuvný žebřík a 19.září téhož roku obec postoupila sboru sanitní vůz. 14. září 1927 byla do užívání Hasičskou jednotou převzata nová motorová stříkačka od firmy Hans Flader z Vejprt za cenu 69 000 Kčs. Jednalo se o první motorovou stříkačku, kterou sbor užíval. V roce 1931 byl za cenu 26 000 Kč zakoupen automobil značky Ford. V prosinci 1938, v době, kdy bylo město již v německých rukou, byl sbor rozpuštěn a hasičstvo bylo začleněno jako pomocný policejní oddíl.
Období po II.světové válce
V květnu 1945 došlo při osvobozovacích bojích ke vzniku několika velkých požárů, které zničily značnou část města. Shořel zámek, tkalcovská továrna na nádraží, velké stolařství (dnešní poliklinika), celá horní část náměstí, několik domů na Tkalcovské ulici a mnoho dalších objektů. Tyto požáry se nedaly hasit neboť výzbroj a výstroj sboru byla odvezena němci před příchodem sovětské armády. Po osídlení města byla oživena myšlenka Hasičského sboru, tentokrát již českého. Ustavující schůze se konala již 15.srpna 1945 v bývalém hostinci u Škacla (naproti nemocnice). Jedinou výzbrojí, která v hasičské zbrojnici zůstala, byly dva žebříky. Následujícího dne se výbor dovídá, že motorová stříkačka a vozidlo značky Ford z výbavy sboru se nachází v Šumperku. Přestože dva členové se zmocněním města do Šumperku vyrazili převzít stříkačku i vozidlo a dopravit je zpět do Bílovce, představitelé města Šumperk jim tuto techniku nevydali. V roce 1946 byla Hasičskému sboru poskytnuta Zemským národním výborem dotace 50 000 Kč. Z této dotace byla v Olomouci zakoupena starší stříkačka TS-8 za 31 464 Kčs a 50 cvičných uniforem za 26 460 Kč. Dále byla hasičskému sboru darována stříkačka TS-6 a menší počet hadic od neznámého dárce. Činnost Hasičského sboru v Bílovci byla 6.února 1946 schválena výměrem Zemského národního výboru - expositurou v Moravské Ostravě. V roce 1947 bylo pro potřeby sboru zakoupeno nákladní vozidlo Praga RN. Vozidlo bylo financováno úvěrem u Státní spořitelny ve výši 250 000 Kč. Za tento úvěr ručili tři členové sboru. V roce 1948 byl okresním národním výborem vydán zákaz používání hasičských vozidel k jiným účelům než k likvidaci požárů, živelních pohrom a ke cvičení sboru. V roce 1951 byl hasičský sbor přejmenován na Místní jednotu Československého svazu hasičstva. V tomto roce došlo rovněž k převratné změně a tou bylo zřízení poplachové sirény, která byla umístěna na II.národní škole na náměstí. V roce 1952 byl z prostředků Místní jednoty zakoupen motocykl JAWA 250 za 92 000 Kč. Rovněž v tomto roce došlo podle nového zákona k převzetí zřizovací funkce na Národní výbor, který převzal veškerou techniku, výzbroj a výstroj. V roce 1953 byla opět provedena změna názvu na Místní jednotu Československého svazu požární ochrany. Z prostředků Národního výboru bylo pravděpodobně v tomto roce zakoupeno již typizované vozidlo pro požární ochranu. O létech 1955 až 1975 nemáme žádné dochované písemné informace. Z vyprávění pamětníků sboru vyplynulo, že v období padesátých a na počátku šedesátých let sbor využíval Automobilovou stříkačku cisternovou ASC16 Praga RN a Automobilovou stříkačku AS16 Praga RN. Na konci let šedesátých byla sboru přidělena Cisternová automobilová stříkačka CAS16 Škoda 706 RTH. V tomto období byly pravděpodobně vyřazeny z užívání ASC16 Praga RN i AS16 Praga RN. V sedmdesátých létech pak bylo sboru přiděleno hospodářské vozidlo Žuk a Cisternová automobilová stříkačka CAS32 T138. V roce 1976 a to 8.4. sbor převzal nový dopravní automobil Avia 30, včetně přenosné motorové stříkačky PS12. Na přelomu let sedmdesátých a osmdesátých tedy sbor využíval Cisternové automobilové stříkačky CAS16 RTH a CAS32 T138, dopravní automobil Avia 30 a hospodářské vozidlo Žuk. V roce 1983 byla sboru přidělena nová Cisternová automobilová stříkačka CAS25 Škoda 706 RTHP (výrobce Karosa s.p. - dnes THT Polička). Dosud užívaná Cisternová automobilové stříkačka CAS16 Škoda 706 RTH byla předána k užívání sboru ze Slatiny. V tomto roce došlo k závažné poruše druhé užívané Cisternové automobilové stříkačky CAS32 T138 při požáru v Lukavci. V následujícím roce byla na této Cisternové stříkačce provedena výměna motoru za T148, včetně výměny kapoty. Další převratnou událostí, která zasáhla do činnosti sboru, bylo v roce 1986 rozhodnutí Okresního úřadu zřídit pobočnou stanici profesionálních hasičů v prostorách Hasičské zbrojnice. Z důvodu nedostatku místa v garážích, neboť profesionální sbor potřeboval umístit vlastní vozidlo, byla Cisternová automobilová stříkačka CAS32 T148 převedena do užívání hasičům v Bítově. V roce 1989 jednak z důvodu nedostatku místa na Hasičské stanici, ale především z důvodu stáří, opotřebení a nákladné údržby došlo k likvidaci hospodářského vozidla Žuk. Na přelomu roku 1989 a 1990 došlo k převratným společenským změnám v našem státě. V důsledku tohoto byla v roce 1990 schválena změna názvu celostátního sdružení hasičů na Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Z tohoto vyplynula změna názvu místní organizace hasičů na Sbor dobrovolných hasičů Bílovec. Dne 12.4.1991 převzal velitel sboru nový Dopravní automobil Avia31 (výrobce Karosa s.p. - dnes THT Polička) včetně přenosné motorové stříkačky PS12. Tento dopravní automobil nahradil dosavadní z roku 1976, který byl 12.6. předán do Kujav. Stará přenosná motorová stříkačka byla předána do Staré Vsi. Z důvodu rozšíření počtu sloužících profesionálních hasičů na směně byl v roce 1992 uvolněn byt domovníka pro potřeby profesionálních hasičů. V roce 1993 bylo z prostředků městského úřadu pořízeno plovoucího motorové čerpadlo Froggy a motorová řetězová pila Husqvarna. V roce 1995 došlo při požární asistenci při motokrosových závodech k vážné poruše Cisternové automobilové stříkačky Škoda 706, kdy praskly pera na zadní nápravě a tato porucha vyřadila vozidlo na 4 měsíce z provozu. Po projednání v městské radě bylo rozhodnuto zakoupit novou Cisternovou automobilovou stříkačku Tatra 815 4x4. Tento nákup ovšem nebyl realizován. Další převratnou událostí v tomto roce bylo vytvoření celostátní koncepce ohledně jednotek požární ochrany, tak zvané plošné pokrytí jednotkami požární ochrany. Naše jednotka byla zařazena do kategorie JPO II, ve které je dodnes a jedná se o nejvyšší kategorii pro dobrovolnou jednotku. V roce 1996 byla provedena oprava přenosné motorové stříkačky PS12 ve Studénce. Další vážnou událostí tohoto roku byla opětovná porucha Cisternové automobilové stříkačky Škoda 706. Rok 1997 vypadal velice nadějně s výhledem na pořízení starší cisternové automobilové stříkačky CAS32 T815. Ovšem nadějná jednání zhatily rozsáhlé povodně, jenž zasáhly území města, stejně jako velkou část Moravy a Slezska. Z důvodu značného opotřebení techniky, zejména pak čerpadel a vozidel, při likvidaci následků těchto povodní, došlo k opravě karoserie Cisternové automobilové stříkačky Škoda 706 a Dopravního automobilu Avia 31. Na opravy čerpadel již nezbyly finanční prostředky. Opravy vozidel musely být provedeny v krátkém čase, neboť povodně proběhly v měsíci červenci a již v měsíci září probíhaly oslavy 130-ti let trvání Sboru dobrovolných hasičů ve městě. V následujícím roce, tedy v roce 1998, byla stávající Cisternová automobilová stříkačka Škoda 706 předána hasičům z Bravinného a sboru byla Hasičským záchranným sborem zapůjčena Cisternová automobilová stříkačka CAS K25 Liaz. Z hlediska technického stavu však bylo toto vozidlo již velmi opotřebováno.
Nové milénium
V roce 2001 došlo u požáru ve Staré Vsi k rozlomení oběžného kola čerpadla na Cisternové automobilové stříkačce Liaz. Tato závada byla odstraněna firmou THT Polička a oprava stála téměř 120 000,-Kč. Rok 2002 byl z hlediska činnosti sboru na poli zásahovém velmi hektický. Na počátku roku byla po provedení Technické kontroly uznána nezpůsobilá provozu Cisternová automobilová stříkačka Liaz z důvodu vážné závady na přední nápravě vozidla a převodu řízení. Jelikož v rozpočtu města nebylo prostředků na provedení generální opravy vozidla a jeho osud byl nejasný, situace byla dočasně vyřešena nákupem starší Cisternové automobilové stříkačky CAS 25 Škoda 706 RTHP KK za cenu 120 000,-Kč. Po dlouhých diskusích byla nakonec provedena alespoň nejnutnější oprava Cisternové automobilové stříkačky Liaz a toto bylo opět uvedeno do provozu. V tomto roce bylo výborem sboru rozhodnuto zakoupit novou přenosnou motorovou stříkačku PS12 pro sportovní účely. Dodáním byla pověřena firma SEHAP p.Kratochvíla. Stříkačka byla dodána počátkem roku 2003 a byla financována zejména ze sponzorských darů, prostředků sboru a finančních příspěvků členů. Jednotka v roce 2003 provozovala Cisternovou automobilovou stříkačku CAS K25 Liaz 101, cisternovou automobilovou stříkačku CAS 25 Škoda 706 RTHP KK, Dopravní automobil DA 12 Avia 31, dva kusy Přenosné motorové stříkačky PS12, plovoucí motorovou stříkačku Froggy, dva kusy Motorové řetězové pily Husqvarna, Elektrocentrálu Honda, Přetlakový ventilátor SAVEC (zápůjčka od Hasičského záchranného sboru) a množství dalších technických prostředků. 28.5.2004 došlo opět k velmi významné události u Sboru. Velitel se dvěma řidiči převzal v THT Polička nové vozidlo Cisternovou automobilovou stříkačku CAS 24 Tatra 815 4x4. 11.9.2004 při slavnostním předání na nádvoří bíloveckého zámku předala starostka města toto vozidlo hasičům do užívání. Stávající Cisternová automobilová stříkačka Liaz, se kterou jsme zajišťovali první zásah, byla z důvodu velmi špatného technického stavu vyřazena z provozu a v listopadu předána do Dolního Benešova. Nová CAS v hodnotě 5,4 mil. Kč byla financována městem za přispění dotace Krajského úřadu. Tedy při pohledu zpět realizace pořízení nové cisternové stříkačky od prvních jednání trvala téměř 9 let. V průběhu dalších let bylo postupně doplňováno vybavení prvovýjezdové cisterny CAS24, zejména s ohledem na nové předurčení bíloveckých hasičů k zásahům u Dopravních nehod. Od roku 2006 se začal, po odchodu starších žáků do vyšších kategorií, formovat opět pod vedení Ing.Radomíra Fešara nový kolektiv mladých hasičů. V roce 2007 oslavil náš sbor již 140 let svého trvání. Opět jsme se prezentovali na Slezském náměstí, kdy jsme vytvořili bohatý program pro den města konaný 30.6. V tomto roce jsme mimo přípravy oslav provedli téměř jen svépomocí generální opravu nástavby Dopravního automobilu Avia. Přes velký rozsah prací bylo vozidlo již na oslavy zprovozněno a oprava poté pokračovala s menšími přestávkami až do prosince. V červnu 2009 postihly Novojičínsko bleskové povodně. Naše jednotka se podílela na záchranných pracech již od prvopočátku. Při následujících likvidačních pracech v dalších dnech jsme taktéž zasahovali v několika postižených obcích. V tomto roce byla naplánována oprava CAS25 Škoda 706. Nejprve měl být vyměněn motor, převodovka a řízení ve specializované firmě a poté jsme plánovali svépomocnou opravu karoserie. Bohužel nekorektnost firmy vše zhatila. Ovšem všechno zlé je k něčemu dobré. Náhoda tomu chtěla a získali jsme informaci o CAS32 Tatra 815 s poškozeným motorem, jinak ve velmi dobrém stavu, za výbornou cenu 100 000,-Kč. Opět se rozjelo vyjednávání na městském úřadu. Přes všechny obtíže, kdy už to vypadalo na neúspěch, se dobrá věc podařila a vozidlo jsme 11.února 2010 přivezli do Bílovce. V průběhu roku pak probíhaly drobné práce a až v srpnu jsme vozidlo odvezli ke generální opravě motoru. Významným mezníkem v roce 2010 byly po pětiletém funkčním období volby nového výboru Sboru. Tyto proběhly na Výroční valné hromadě konané 21.1.formou tajného hlasování. Na následné první, ustavující schůzi zeštíhleného výboru (z 15-členů na 12) byl novým starostou zvolen Ing.Radomír Fešar. V polovině téhož roku byla odprodána CAS25 Škoda 706.
S koncem roku 2011 došlo k další změně ve vozovém parku. Převodem od Policie České republiky bílovečtí hasiči získali devítimístný dodávkový automobil Volkswagen, jenž nahradil letitý dopravní automobil Avia, který byl následujícího roku odprodán.
V roce 2014 Jednotka sboru dobrovolných hasičů disponovala Cisternovými automobilovými stříkačkami CAS24 T815 a CAS32 T815, dopravním automobilem Volkswagen, dvěmi přenosnými motorovými stříkačkami, třemi plovoucími stříkačkami, dvěma přetlakovými ventilátory, dvěma motorovými pilami a hydraulickým vyprošťovacím zařízením. Mimo tuto techniku používali bílovečtí hasiči k likvidaci následků mimořádných událostí velké množství dalších technických prostředků.

Závěrem lze pouze konstatovat, že za ta léta trvání Hasičského sboru v našem městě, ať už německého či českého, bylo vykonáno kus odvážné, dobrovolné práce ve prospěch občanů, při ochraně jejich životů a majetků. Všem, kteří se na činnosti sboru podíleli či podílí ve svém volném čase, patří úcta a dík.

Podklady z kronik zpracoval Ing. Tomáš Fešar